PDA

View Full Version : "Prorab", advertising, Ilya Rutkovsky, 2013, RussiaAiricist
13th November 2014, 20:03
rusher.wix.com/rush_new (http://rusher.wix.com/rush_new)

vimeo.com/rus (https://vimeo.com/rus)

Airicist
13th November 2014, 20:05
https://vimeo.com/60437525

Prorab Commercial
February 25, 2o13


SHANDESIGN / shandesign.ru

Shanovich Sergey - director, producer
Vadim Kosanev - producer

Motion capture - "Academy of Fantasy" studio / mocaprus.ru

Ilya Rutkovsky - CG Supervisor, Modelling, Texturing, Lightning, Rendering, Compositing / irutkovsky.ru
Vladimir Polosin - Robot concept art
Ilya Vostrov - Modelling
Sergey Kolinichenko - Modelling
Dmitry Utkin - Modelling
Igor Sordokhonov - Modelling
Evgeny Lukashevich - Cleanup

Special thanks to Dmitry Kotrushenko

Rotoscoping - Rotomaker / rotomaker.com

Airicist
13th November 2014, 20:07
https://vimeo.com/111517838

Making of Prorab
November 11, 2014